NAACL 2024, June 20

Program

Session 1 (9:00 – 10:30 am):

09:00 09:10 am Workshop Introduction and Brief Program Overview

09:10 – 10:00 am Keynote Talk 1

Marti Hearst, UC Berkeley

10:00 – 10:30 am  Invited Talk 1

Diyi Yang, Stanford

AM Workshop Break (10:30 – 11:00 am)

Session 2 (11:00 am – 12:30 pm):

Regular Papers (15 min each)

Kun Qian, Yisi Sang, Farima Bayat†, Anton Belyi, Xianqi Chu, Yash Govind, Samira Khorshidi, Rahul Khot, Katherine Luna, Azadeh Nikfarjam, Xiaoguang Qi, Fei Wu, Xianhan Zhang and Yunyao Li


Anum Afzal, Alexander Kowsik, Rajna Fani and Florian Matthes


Akash Maharaj, Kun Qian, Uttaran Bhattacharya, Sally Fang, Horia Galatanu, Manas Garg, Rachel Hanessian, Nishant Kapoor, Ken Russell, Shivakumar Vaithyanathan and Yunyao Li


Shuangtao Yang, Xiaoyi Liu, Xiaozheng Dong and Bo Fu 


Son The Nguyen, Niranjan Uma Naresh and Theja Tulabandhula

Invited Paper from Findings of NAACL’24 (15 min)

Sedrick Keh, Justin T. Chiu, Daniel Fried

Lunch Break (12:30 – 2:00 pm)

Session 3 (2:00 – 3:20 pm):

2:00 – 2:50 pm Keynote Talk 2

Dan Roth, University of Pennsylvania

2:50 – 3:20 Invited Papers from Findings of NAACL’24 (15 min each):

Hong Jin Kang, Fabrice Harel-Canada, Muhammad Ali Gulzar, Violet Peng, Miryung Kim

Xingyao Wang, Hao Peng, Reyhaneh Jabbarv. and Heng Ji

PM Workshop Break (3:20 – 4:00 pm)

Session 4 (4:00 – 5:30 pm):

4:00 – 4:30 pm Invited Talk 2

Hadas Kotek, Apple

4:30 – 5:15 pm Panel Discussion

Panelists: Dan Roth, Diyi Yang, Hadas Kotek
Moderator: Yunyao Li

5:15 – 5:30 pm Conclusion of the workshop / Open discussions